Sporthal Esrand

Het Bestuur zal je hier op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen van de bouw van een nieuwe Sportaccommodatie (hal!) op de Esrand.

Er wordt al heel lang over gesproken en er zijn ook al veel acties ondernomen. We houden al lange tijd artikelen in de media bij, die je hier kunt nalezen.

In december 2022 is weer een nieuwe stap gezet: Een rapport is afgerond en gepresenteerd, met een helder advies: bouw een Sporthal (met 3 zaaldelen). Hieronder de acties die vanaf dat moment zijn ondernomen:

  • 14/12/2023: Een afvaardiging vanuit WVC Volley/Bestuur bezoekt een aantal accommodaties in de regio, om samen een indruk te krijgen van de mogelijkheden. Arnold en Peter zijn vanuit het Bestuur ‘on tour’ gegaan met WieSport/SAWE/Gemeente Wierden langs sportaccommodaties in Ommen, Hardenberg en de Krim. Het was een interessante rondrit, waarbij goede indrukken zijn opgedaan. Zowel op sporttechnisch vlak, als op de inrichting e.d. Deze worden meegenomen in onze wensenlijst richting de bestekschrijver(s).
  • 2/10/2023: Informatieavond over de toekomstige sporthal, met informatie over mogelijke (hoofd)gebruikers, klankbordgroep, het proces voor de inventarisatie van wensen (Programma van eisen en sporttechnisch inrichtingsplan) en de beleving van de sporthal, onderlinge samenwerking en horeca-exploitatie. Vanuit WVC Volley is natuurlijk een afvaardiging aanwezig. Tijdens deze avond werden o.a. vragen gesteld en beantwoord over een 5-tal onderwerpen: inventarisatie van de wensen, klankbordgroep, fieldtrip (langs bestaande accommodaties in de regio, invullen van de Horeca en evt. eigen bijdrage. Op dit moment lijkt het erop dat (vanuit de binnensportverenigingen) WVC Volley en Kedingen (handbal) hoofdgebruiker gaan worden. Een inventarisatie van wensen wordt uitgezet bij (o.a.) de verenigingen en dat wordt verwerkt in een concept inrichtingsplan. Deze wordt getoetst bij de verenigingen. Medio november zal er een nieuwe bijeenkomst worden belegd, waarbij het inrichtingsplan (en Programma van Eisen) met de betrokkenen wordt gedeeld.
  • 19/7/2023: De overeenkomst over het bouwheerschap voor de sporthal is ondertekend. SSW wordt toekomstig eigenaar (namens de Gemeente) en WiE-Sport (vh SAWE) zal realisatie gaan begeleiden. Zie het bericht van de Gemeente Wierden.
  • 4/4/2023: Het besluit omtrent het voorstel Accommodatie Esrand (Sporthal in 3-deling) staat als punt 11 op de agenda van de Gemeenteraad! Na tienen is het zover en wordt dit punt behandeld. Alle partijen komen aan het woord en iedereen is redelijk positief. Er is nog een motie ingediend, met name om bij verenigingen nogmaals navraag te doen naar hun behoeften. Na een reactie van Wethouder ter Keurst en een 2e termijn wordt overgegaan tot stemming. Het raadvoorstel voor een Sporthal wordt unaniem aangenomen, evenals de ingediende motie. We kunnen beginnen, zodat in 2025 de accommodatie gebruikt kan worden! Een enorm mooi bericht. Dank aan alle betrokkenen voor hun inspanningen de afgelopen jaren.
  • 21/3/2023: WVC Volley heeft ingesproken tijdens de vergadering van BFMO (Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Wierden. Als agendapunt 6 stond Sportaccommodatie Esrand. Het College heeft besloten om aan de Gemeenteraad voor te stellen om een Sporthal in 3-deling te realiseren, conform het advies van Tien Organisatieadvies. Dit zal op 4 april a.s. tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen (en naar verwachting positief worden besloten). Ons ‘betoog’ kun je hier nog nalezen.
  • 4/1/2023: Tijdens de Bestuursvergadering is vastgesteld dat wij een brief gaan opstellen, deze gaan delen/afstemmen met de andere binnensport-verenigingen en gezamenlijke gaan versturen aan ‘de politiek’ om ook schriftelijk te benadrukken dat een SportHAL voor ons noodzakelijk is.
  • 7/12/2022: Een afvaardiging vanuit het Bestuur was aanwezig tijdens het Open Huis in de Burgerzaal van het gemeentehuis over het Capaciteitsonderzoek binnensport-accommodatie Esrand. Raadsleden, inwoners en (sport)organisaties werden bijgepraat over de aanpak en uitkomsten van het onderzoek. Hierbij werd ingegaan op onder andere de capaciteitsbehoefte, de verschillende scenario’s en de financiële aspecten.